Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Vazgen

Բարև Ձեզ  , դատարանը քաղաքացիական գործով համատիրության  հայցի ապահոման համար կալանք է դրել իմ ընտանիքի 4 անդամների դրամական և գույքային միջոցների վրա ։ Նշեմ որ հայցագինը 101,000 դրամ է , իսկ կալանքը դրվել է յուրաքանճյուրիս գույքի և դրամական միջոցների վրա ։ ԱՅդ 101,000 դրամը արդեն եղբորս բանկային հաշվից պահվել է կալանքի տակ , բայց բացի դրանից նրանք դեռ կալանքի տակ են պահում մյուս անդամների միջոցները ։ Ինչ կարող եմ ես անել , դատարանը իրավուն ք ունը 101,000 դրամի դիմաց կալանք դնել ամ,բողջ գուքի և ֆինանսկան միջոցների վրա ՞ 

About

Username
Vazgen
Joined
Visits
21
Last Active
Roles
Member

Activity

  • Բարև Ձեզ  , դատարանը քաղաքացիական գործով համատիրության  հայցի ապահոման համար կալանք է դրել իմ ընտանիքի 4 անդամների դրամական և գույքային միջոցների վրա ։ Նշեմ որ հայցագինը 101,000 դրամ է , իսկ կալանքը դրվել է յուրաքանճյուրիս գույքի և դրամական միջոցների վրա ։ ԱՅդ 101,000 դրամը արդեն եղբորս բանկային հաշվից պահվել է կալանքի տակ , բայց բացի դրանից նրանք դեռ կալանքի տակ են պահում մյուս անդամների միջոցները ։ Ինչ կարող եմ ես անել , դատարանը իրավուն ք ունը 101,000 դրամի դիմաց կալանք դնել ամ,բողջ գուքի և ֆինանսկան միջոցների վրա ՞ 
    March 2016